KANUN YÖNETMELİK YÖNERGE USUL VE ESASLAR

KANUN ve KARARNAMELER
6085 Sayılı Sayıştay Kanunu
375 Sayılı Kanun
6245 Sayılı Harcırah Kanunu
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
657 Sayılı Kanun
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (değişiklikler İşlenmiş)
5018 Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunu
2547 Sayılı Kanun
Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Khk Ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
YÖNETMELİK ve TEBLİĞLER
Erciyes Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği
Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Mal Alımları Denetim Muayene Ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
Ön Ödeme Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ
Ön Ödeme Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Sgk Sağlık Uygulama Tebliği-sut
Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
Taşınır Mal Yönetmeliği
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (değişiklikler İşlenmiş)
YÖNERGELER - USUL ve ESASLAR
Erciyes Üniversitesi Hastaneler Radyasyon Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu Kuruluş Ve Çalışma Esasları Yönergesi
Vadesi Geçen Borçlardan, 2018 Yılı Ocak Ayı Ödeme Planına Girenler ( 01.11.2017 Ve Öncesinden )
2017 Yılı Aralık Ayı Ödeme Planı 3.000 Tl Altı Ve Normal Ödeme Sırasına Girenler Gelenler
2017 Yılı Kasım Ayı Vadesi Geçen Borçlardan Ödeme Planına Girenler