Hastane Borçlarının Ödenmesi Hakkında Duyuru

07.10.2020 tarih ve E.563478 sayılı HAZİNE ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün yayımlanan yazısı ile “ Devlete ait üniversitelerin tıp fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitülerin döner sermaye işletmelerinin 2017, 2018, 2019 ve 31/08/2020 tarihi itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ilaç, tıbbi malzeme ve diğer alım bedellerinin ödenmesi konusunda yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.
 

  • Alacaklıların her bir işletme itibarıyla kapsama dahil tüm alacakları için 20/10/2020 tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili işletmeye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
  • Temlik edilen alacaklarda alacak, temlik alan alacaklıya geçtiğinden, müracaat temlik alan alacaklı tarafından yapılacaktır. Temlik alan alacaklılar, ilgili işletmedeki kapsama dâhil tüm alacakları için başvuruda bulunmak zorundadır.
  • Alacaklıların üçüncü taraflarca icraya konu edilmiş alacakları için başvuru asıl alacaklı tarafından yapılacaktır. Ödeme aşamasında icra kesintileri yapılarak varsa kalan tutar alacaklıya ödenecektir.
  • İlgili işletmeler, müracaat süresi içerisinde başvuruda bulunan her bir alacaklıdan Ek-1 de yer alan "Feragatname"yi isteyeceklerdir. Alacaklılar, feragat beyanını mahkemelere veya icra müdürlüklerine sunduklarına ilişkin tevsik edici belgeleri de feragatname ekinde işletmelere ibraz edeceklerdir.
  • Feragatnameler doldurulurken ay ve yıl ayrımı yapılmaksızın, ilaçlarda %18, tıbbi malzeme ve diğer borçlarda %25 oranında indirim uygulanacaktır.
  •  İlgili döner sermaye muhasebe birimince yasal olarak yapılması gereken tüm kesintiler düşüldükten sonra kalan tutar, gerçek veya tüzel kişi alacaklılara, ilaç alımlarında tutarın %40'ı 2020 yılı Ekim ayı içerisinde, kalan %60'lık tutar 2021 yılı Ocak ayı içerisinde, tıbbi malzeme ve diğer alımlarda tutarın %50'si 2020 yılı Ekim ayı içerisinde, kalan %50 tutar 2021 yılı Ocak ayı içerisinde ödenecektir. Ödenecek borçlar ile ilgili olarak ayrıca temerrüt faizi, vade farkı benzeri herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.


     İlaç, tıbbi malzeme ve diğer tedarikçi firmalarımızın 31.08.2020 itibarıyla D.S. Saymanlık Müdürlüğü Muhasebe kayıtlarına girmiş olan fatura bedelleri için dilekçe ve gerekli belgeler ile 20.10.2020  tarihi mesai bitimine kadar Döner Sermaye İşletme Müdürlüğümüze müracaat etmeleri hususu ilgililere duyurulur.


Ek :
1 - Feragatname Örneği